Oslo har blitt utnevnt til Europas Miljøhovedstad i 2019. I den anledning inviterer NILU – Norsk institutt for luftforskning til målekampanjen «Lufta er for alle» fra 15. mars til 15. mai 2019. Da kan barneskoleelever på 4. trinn (og alle andre interesserte) delta i aktiviteter knyttet til lokal luftforurensning. Formålet med kampanjen er å få barn, forskere, lærere og frivillige organisasjoner med på å jobbe sammen for å oppnå renere luft i byene våre.

Mål for prosjektet

Prosjektet er i tråd med kompetansemål i naturfag for 4. årstrinn – Forskerspiren, der eleven skal kunne

  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
  • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Hvorfor luftforurensning?

Det er godt kjent at luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft, og er du allerede syk kan luftforurensning bidra til å forverre tilstanden din. Barn er særlig følsomme for helseeffekter av luftforurensning, de kan  for eksempel utvikle astma. Siden 1970-tallet har antallet barn med astma blitt firedoblet i Norge, og per i dag har mer enn 20% av barn i skolealder fått astmadiagnose. Nyere forskning viser at luftforurensing også påvirker barnas hjerner, og særlig trafikkrelatert forurensning antas å ha negativ innvirkning på barns kognitive utvikling.

Gjennomføring

Kampanjeforberedelsene tar ikke mye tid, og lar seg enkelt inkludere i undervisningen. NILU har utviklet informasjonsmateriale som kan brukes til å forklare elevene sammenhengen mellom luftforurensning og helse, hvordan vi måler luftforurensning og hvordan vi kan beskytte oss for den. Materialet finner du her.

Som første del av målekampanjen skal elevene lage enkle luftmålere av papp og vaselin. Luftmålerne skal de sette ut i sitt nærmiljø, og hente inn igjen etter én uke. Deretter skal de i samarbeid med læreren vurdere resultatet, og rapportere inn sine data på disse nettsidene.

På denne måten er elevene med på å lage et unikt interaktivt felles luftkvalitetskart som viser data fra alle de deltakende skolene. Kampanjen skal gjennomføres fra 15. mars til 15. mai, en periode da partikkelforurensningen ofte er høy som følge av oppvirvling av veistøv. Resultatene, inklusive det samskapte luftkvalitetskartet, skal presenteres både på Urban Future-konferansen i mai og på miljøfestivalen Mitt grønne Oslo 1. juni.